Prayer to Buddha Tonpa Shenrab Miwoche, as composed by Drenpa Namkha 幸饶弥沃佛 此祈祷文是达波·占巴南喀大师所著

Prayer to Buddha Tonpa Shenrab Miwoche, as composed by Drenpa Namkha  幸饶弥沃佛 此祈祷文是达波·占巴南喀大师所著


Geshe Tsukphud Namgyal of Samling Monastery, Dolpo Ton pei gyal po khor wa dren pei pal Mun pei Tsog nam jom jed dron Mei Od Ma rig Ned dung sel wa men pei tso Mi yi chog tu gyur wa mu yi gyal Dug ngei dham dang tso kem mei Chen pung Tsen dang pe jyed dhen pei zhi phag po Ka wa na Tsog dang tu Laang nei ni Zed pa na Tsog tha ru chhin zed ching Zig tsed zhi dang gong tsed drug nyey kyi Jam pa Chen poi khor wa drol Zed pa Shen rab trul pei ku la chag tsal lo! Geshe Tsukphud Namgyal of Samling Monastery, Dolpo ༄༅།། དགེ་བཤེས་གཙུག་ཕུད་རྣམ་རྒྱལ།། Thank You for watching

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *